top of page

Modalitats de testaments

La guia definitiva dels diferents tipus de testaments que resulten ser vàlids a Espanya.Sabeu que a Espanya existeixen diverses modalitats de testament, cadascuna adequada a diferents situacions i necessitats?


Fa uns dies vam fer una publicació al nostre perfil d' Instagram una foto amb una classificació dels diferents tipus de testaments que ens podíem trobar, arribant a fixar fins a un total de 7 modalitats diferents.


En els últims dies, s'han rebut multitud de missatges en relació a les diferents modalitats de testament, les quals, algunes d'elles eren completament desconegudes, motiu pel qual hem decidit, fer un post en desenvolupament de la publicació que es va realitzar a Instagram.En el nostre post anterior, vam respondre a cinc preguntes diferents, entre les quals es trobava els avantatges de tenir un testament, el que també vam resumir en un post al nostre perfil d'Instagram. Un cop tenim clar que es desitja fer un testament, arriba el moment de posar-se mans a l'obra, decidir quin testament desitgem fer, el qual dependrà de determinades circumstàncies, i, sobretot, vigilar en el seu redactat, el qual hauria de ser completament clar i entenible, ja que, per començar, la interpretació que predominarà en el testament serà conforme al sentit literal de les seves paraules (art. 675 Codi Civil).


Com a punt de partida, fixarem, tal com fa el propi Codi Civil, la diferenciació entre el testament comú i el testament especial. Com a testament comú tenim el testament ològraf, el testament obert i el testament tancat; mentre, per un altre costat, el testament especial, serà el testament militar, el testament marítim i el fet en país estranger (arts 676 i 677 Codi Civil).


El Testament Ològraf: l'escrit a mà


El testament ològraf el trobem regulat en els articles 688 a 693 del Codi Civil i es caracteritza per haver estat escrit per un major d'edat, havent de ser escrit tot pel testador i ser signat en totes i cadascuna de les fulles, fent expressió de l'any, mes i dia en què s'atorgui.


Aquest tipus de testament, per a la seva vàlidesa, haurà de protocol·litzar-se, per a que es presentarà davant d'un notari dins dels cinc anys següents al decés del testador. Així mateix, en cas que de que se presenti passats els dies dies següents al que es tingui coneixement del decés del testador, qui el tingui respondrà dels danys i perjudicis que pogués ocasionar.


Serà conforme a la legislació notarial que s'advertirà aquest testament i se protocol·litzarà una vegada s'hagi verificat la vàlidesa del mateix, en cas contrari, es procedirà a l'arxiu del mateix.


El Testament Obert: el celebrat davant notari


El testament obert el trobem regulat en els articles 694 a 705 del Codi Civil i es caracteritza per ser aquell testament atorgat davant notari, qui s'encarregarà de redactar-lo conforme al que el testador expressi oralment, per escrit o per qualsevol altre mitjà tècnic, material o humà.


En aquesta modalitat testamentària, el notari s'encarrega de pràcticament tota la gestió, així com de la protocol·lització de les últimes voluntats i de verificar que aquestes són les últimes voluntats del testador, així com donar fe de que el testador coneix la totalitat del testament.


En el mateix moment de l'atorgament serà necessari que compareguin dos testimonis idonis per quan el testador es vegi impedits per signar el testament o quan sigui sol·licitat tant pel testador com pel notari.


En aquest tipus de testament, si es declara la nul·litat per falta de compliment dels requisits legals, el notari autoritzant serà responsable dels danys i perjudicis que se sobrevinguin.


El Testament Tancat: l'opció més privada


El testament tancat està regulat en els articles 706 al 715 del Codi Civil i es caracteritza per estar sempre escrit. Aquesta escriptura podrà ser de puny i lletra, en cuix cas serà vàlid si es signa al final o amb qualsevol altre mitjà, havent-se de signar totes les fulles.


Per a la vàlidesa d'aquest testament es requereix que estigui dins d'una coberta, tancada i segellada de forma que no pugui extreure's el testament sense trencar-se. El citat document haurà de portar-se davant d'un notari qui haurà d'estendre l'acta de la seva atorgament, havent de concórrer dos testimonis idonis si així ho sol·liciten el testador o el notari.


La persona que es quedi en custòdia del testament tancat haurà de presentar-lo davant Notari en els deu dies següents a aquell en què tingui coneixement del decés del testador.


 

 El Testament militar: per temps de guerra


Recollit en els articles 716 a 721 del Codi Civil, serà vàlid per als temps de guerra en la qual es podrà fer testament davant d'un oficial que tingui el rang, com a mínim de capità, qui s'encarregarà de remetre'l amb la major brevetat possible al Quarter General.


Aquest testament té una vàlidesa de fins a quatre mesos després de que el testador hagi estat en campanya. També es permet la seva atorgació de paraula davant dos testimonis.


El Testament marítim: per estades en alta mar


Recollit en els articles 722 a 731 del Codi Civil i es caracteritza per ser atorgats durant un viatge marítim i per les persones que vagin a bord, podent-se realitzar davant d'un comptador en els vaixells de guerra, davant el capità en els vaixells mercants, sent necessària la intervenció de dos testimonis idonis.


Aquest tipus de testament té com a requisit el deure de custòdia del mateix durant la travessia marítima amb obligacions per quan s'arribi a port.


El Testament en temps de pandèmia o en perill de mort


Si bé no és un tipus de modalitat especial, malgrat la seva regulació inclosa dins del testament obert, entenc que ha de considerar-se com una modalitat especial, perquè permet la seva atorgació davant cinc testimonis (en cas de perill imminent de mort) o davant tres testimonis majors de setze anys (en cas de pandèmia) i té una vigència limitada, és a dir, té una duració de fins a dos mesos des de que el testador hagi sortit del perill de mort i, en cas de decés, si dins dels tres mesos després del decés no es recorri al Notari perquè l'eleve a escriptura pública.


El testament estranger


Tal com el seu nom indica, és aquell que va ser atorgat fora del territori nacional, atorgat conforme a les normes del citat país o davant del funcionari diplomàtic o consular d'Espanya que exerceixi les funcions notarials. Aquest tipus de testament es troba regulat en els articles 732 a 736 del CC i fixa una sèrie de condicions per a la seva plena vàlidesa. 

Aquestes són les modalitats de testament vàlides a Espanya i que podem formalitzar, estant algunes d'elles sotmeses al compliment d'una sèrie de requisits, per quant que, en cas contrari, ens trobaríem davant d'una nul·litat de testament.


Si desitja saber més, no dubti en contactar amb nosaltres o reservar la seva visita.


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page