top of page

L'accès als documents públics

Recentment ha transcendió una notícia segons la qual la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, en una recent resolució, ha resolt que es té dret d'accés als documents públics, però de cap manera es té dret a l'obtenció d'explicacions o del major detall d'aquesta informació.


Aquesta notícia em va portar a recordar el Conveni del Consell d'Europa sobre l'accés als documents públics que es va realitzar a Tromsø el 18 de Juny de 2009 i que, ha estat ratificat per l'estat Espanyol recentment, concretament el 23 de novembre de 2021 i ha estat publicat al BOE del 23 d'Octubre de 2023, de manera que l'entrada en vigor a Espanya de l'esmentat conveni no es produirà fins al proper dia 1 de gener de 2024, mentre que en altres països va entrar en vigor, amb caràcter general, el passat 1 de desembre de 2020.


Amb caràcter general, mitjançant aquest conveni es pretén que cada Estat garanteixi a tothom, sense discriminació alguna, el dret a accedir, a sol·licitud pròpia, als documents públics en poder d'autoritats públiques.


No obstant això, aquest dret d'accés no és universal, sinó que pot estar sotmès a les limitacions específicament fixades per la llei i que hauran de ser proporcionals amb l'objectiu a protegir. Amb caràcter general, l'objectiu a protegir seria:Fora dels casos anteriors, que a Espanya també inclourà a la Corona, qualsevol ciutadà podrà sol·licitar un document públic no estant obligat a donar les raons per les quals desitja tenir accés al document.


L'Administració, en aquest cas, tindrà la facultat i l'obligació de procedir a l'anònimat del document en tots aquells dades concernents i que no guardin relació amb el sol·licitant.


El citat Conveni també preveu que l'administració haurà d'ajudar al sol·licitant a identificar el document públic sol·licitant, quedant denegada la sol·licitud quan la sol·licitud fos imprecisa o si és poc raonable.


Crida l'atenció que s'hagi inclòs que aquest dret d'accés suposi, no només la consulta de l'original o d'una còpia, sinó que també estarà integrat dins d'aquest dret d'accés a rebre una còpia del mateix en la forma i format disponibles que triï.


El Conveni també fixa la gratuïtat de l'examen de la documentació en els locals de l'autoritat pública, però es podrà fixar un preu raonable pels serveis realitzats en els arxius i museus com per a l'expedició d'una còpia del document.


En resum, el fet que es vulgui accedir a un document públic, de vegades, l'administració ha posat algun problema, ara, tenint coneixement que aquesta negativa ha d'estar recollida en la Llei, també es fixa un procediment de recursos per quan l'Administració negui aquest accés, negativa que haurà de ser completament fonamentada, sense que sigui vàlida la declaració simple d'inadmissible o, fins i tot, el propi silenci administratiu.
5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page